د ملاقات فورمه

د افغانستان د هستوي انرژۍ ادارې له رهبرۍ سره د ملاقات لپاره فورم له دي ځایه ترلاسه کړۍ او د فورم له ډکولو وروسته appointments@anea.gov.af بریښنا لیک ته واستوئ.