منابع سوالات امتحان رقابتی

این منابع سوالات عمومی بوده که برای بست های مختلف در هنگام اعلان بست، منبع مورد مطالعه آن مطابق به وظایف همان بست مشخص میگردد.

یخش اول: منابع عمومی قرار ذیل است:

1.     ارزیابی

2.     پلانگذاری

3.      رهبری یک

4.      رهبری دو

5.     سازماندهی

6.      قانون اجراات اداری

7.      منجمنت یک

8.      منجمنت دو

بخش دوم: منابع عمومی سوالات امتحان بست های سوم و چهارم تخصصی ریاست نظارت از تطبیق تکنالوژی هستوی و ریاست تحقیق و ترویج تکنالوژی هستوی قرار ذیل میباشد:

1.      سرطان و رادیو اکتیویتی محیطی

2.      فزیک صحت

3.      ترانسپورت مواد رادیو اکتیف

4.       قانون هسته

5.      کتاب علوم پایه در پزشکی هستوی (روی پ پارکر، پیتر اچ.اس.اسمیت.دیویدام.تیلور) ترجمه رقیه باقر زاده اکبری

بخش سوم: منابع عمومی سوالات امتحان بست های سوم و چهارم تخصصی ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی قرار ذیل میباشد: ​​

1.      Australia-Group-Common-Control-List-Handbook-Volume-II

2.      وسایل بیولوژیکی

3.      سلاح های بیولوژیکی

4.      کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی

5.      Treatment of Biological Warfare Agent Casualties