د مونږ سره اړیکه

34.524857448756, 69.123994889978

د اړیکې معلومات

د سیلو عمومی سرک. د مرکزی سیلو شاته. کابل افغانستان
۴۵ ۱۱ ۴۴ ۷۴۴(۰)۹۳+
info@anea.gov.af