بخش های ولایتی

  • آمریت انرژی هستوی حوزه شمال بلخ
  • آمریت انرژی هستوی حوزه شرق ننگرهار
  • آمریت انرژی هستوی حوزه حنوب غرب هرات
  • آمریت انرژی هستوی حوزه جنوب کندهار
  • آمریت انرژی هستوی زون مرکز بامیان