مسؤل اطلاع رسانی

مسؤل اطلاع رسانی

اسم:              بسم الله

ایمیل آدرس: ‌media@anea.gov.af

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

فورم تقاضای اطلاعات را از اینجا دریافت نموده بعد از خانه پری آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات بخش مدیریت عمومی نشرات این اداره تسلیم نمایید.