صدور جواز

رهنمود ثبت وصدور جواز برای دستگاه های تولید کننده شعاع آیونایزکننده ومنابع تشعشع

مقدمه :

نظر به ماده نهم قانون انرژی هستوی افغانستان " هیچ شخص نمیتواند بدون داشتن اجازه نامه و جواز نامه فعالیت هستوی را انجام دهد" به این اساس اداره  انرژی هستوی مسئولیت ثبت و صدور جواز برای دستگاه های مولد شعاع آیونایزکننده ومنابع تشعشع را که به اهداف مختلف در بخش های طبابت، صنعت وزراعت استفاد میشود دارد.

همچنان مطابق به بند ۴ ماده سوم مسوده مقرره جوازدهی"هرگونه فعالیت در رابطه با منابع اشعه شامل واردات وصادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، اکتشاف، استخراج، حمل ونقل، معاملات، نقل وانتقال، کاربرد، مواد فاضله رادیواکتیف و خدمات تشعشعی"ضرورت به اخذ جواز دارند و جواز به انواع مختلف و اهداف مختلف صادر میگردد.

۱. اجازه نامه

اجازه نامه جهت وارد، صادر و انتقال مواد رادیواکتیف ودستگاه های تولید کننده اشعه آیونایز کننده صادر میگردد. یعنی اینکه هرکس بخواهد مواد رادیواکتیف و دستگاه های تولید کننده اشعه را از خارج وارد کشور نمایند، باید قبل از آن اجازنامه ورود آنرا از اداره انرژی هستوی اخذ نمایند و همچنان هرفرد یا ارگان که قصد صادر نمودن و یاانتقال انرا از یک محل به محل دیگرداشته باشند قبل از انجام آن باید اجازه نامه از این اداره اخذ نمایند که این اجازه نامه برای یکبار صادر میگردد.

۲. جوازنامه

جوازنامه جهت فعالیت با منابع تولید کننده اشعه آیونایز کننده مانند: دستگاه تولید کننده اشعه ومواد رادیوکتیف که دربخش صنعت, زراعت و طبابت استفاده میشوند صادر میگردد.

طی مراحل صدور جواز

۱. هر شخص یا ارگان که قصد فعالیت با مواد یا دستگاه های تولید کننده شعاع آیونایز کننده برای اهداف مختلف در ساحه طبابت، زراعت وصنعت را داشته باشند، در خواست جواز کتبی عنوانی مقام ریاست انرژی هستوی بفرستند.

۲. مقام محترم به بخش مربوطه آنرا راجع کرده وبعد از بررسی فورم در خواست جواز مربوطه را به درخواست کننده ارایه کرده و شخص مذکور آنرا خانه پری کرده دوباره به بخش مربوطه تسلیم نماید.

۳. برای در خواست کننده جواز، استعلام داده میشود تا  فیس جواز را ازطریق آمریت مالی این اداره به شماره حساب بانکی این اداره تسلیم نماید.

۴. شخصی درخواست کننده مکلف است که  جزئیات حفاظت در برابراشعه را به اداره انرژی هستوی معلومات داده و فورم درخواستی را مکمل خانه پری کرده ضم تمام اسناد خواسته شده، جواب استعلام وآویز بانکی را به ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی تسلیم نمایند.

۵. بعد ازبررسی فورم درخواستی و سایر اسنادتوسط ریاست تطبیق تکنالوژی هستویدرصورتیکه تمام معلومات ومدارک خواسته شده در فورم تکمیل باشد برای درخواست کننده جواز فعالیت بامواد رادیواکتیف ودستگاهای تولید شعاع آیونایز کننده صادر میگردد.

تفتیش قبل از صدور جواز

قبل از صدور جواز فعالیت، اداره انرژی هستوی محل استفاده منابع و دستگاه های تولید شعاع آیونایز کننده را جهت اینکه معلومات داده شده توسط درخواست کننده صحت دارد یاخیر  مورد بررسی وتفتیش قرار میدهد. اگر در جریان تفتیش کدام نواقص رونما گردد توسط مفتیشین به در خواست کننده توصیه های لازم داده میشود.

تمدید جواز:

بعد از ختم مدت اعتبار جوازنامه مطابق قانون انرژی هستوی ومقررات مربوطه دارنده جواز مکلف است که  دوماه قبل ازختم  مدت اعتبار جوازکتباً برای تمدید آن اقدام نماید.

برای تمدید جواز دارنده جواز باید فورم درخواستی تمدید جواز را تکمیل نموده ضم اسناد خواسته شده به اداره انرژی هستوی تسلیم نماید. در صورتیکه کدام نواقص وکمبودی در درخواست تمدید جواز نباشد جواز بعد از طی مراحل برای مدت یک سال تمدید میگردد.

فیس جواز

فیس جواز مطابق به جدول پیشنهادی ازطرف اداره انرژی هستوی به مقام محترم ریاست جمهوری و حکم مقام عالی ریاست جمهوری الی نهایی شدن مقرره فیس جواز، اخذ میگردد. قابل ذکر است که قیمت فیس تمدید جواز برابر به نصف فیس جواز میباشد.