مقالات

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۰:۴۷

رهنمود آموزشی معاهده منع آزمایش های هستوی

مدیریت و کنترول جنگ، حفظ و تقویت صلح و امنیت از آرزو‌های قبلی تاریخ بشریت محسوب‌ می‌گردد، که در این راستا انسان‌ها به ابزار‌های مختلف مانند عقد قراردادهای صلح و خلع‌سلاح در طول تاریخ متوسل گردیده اند.در منازعات بین‌المللی قرن بیستم بخصوص جنگ جهانی

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۲:۱۳

وضیعت رادیولوژی ۲۴ ولایت افغانستان سال ۱۳۹۸

یکی از صلاحیت و مسئولیت های اداره انرژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی بر اساس قانون انرژی هستوی و مقرره حفاظت در برابر اشعه، صدور جوازنامه و اجازه نامه، بررسی، نظارت، تفتیش و کنترول دستگاه های آیونایزکننده و منابع رادیواکتیف در سطح کشور است.

بنابرای