فورم ملاقات

برای ملاقات با رهبری اداره انرژی هستوی افغانستان فورم آنرا از اینجا دریافت نموده. بعد از خانه پری به ایمیل آدرس    appointments@anea.gov.af  ارسال دارید.