اوقات کاری

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ از اول حمل الی اخیر سنبله قرار ذیل میباشد:

روز های شنبه الی چهار شنبه

آغاز کار ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۰۴:۰۰ عصر با درنظرداشت یکساعت وقفه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ جهت صرف طعام و ادای نماز

روز های پنجشنبه

آغاز کار ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۰۱:۰۰ بعد از ظهر بدون وقفه