ولایتی څانګې

  • د شمال زون بلخ د هستوي انرژۍ امریت
  • د ختیځ زون ننګرهار د هستوي انرژۍ امریت
  • د جنوب لودیځ زون هرات د هستوي انرژۍ امریت
  • د جنوب زون کندهار د هستوي انرژۍ امریت
  • د مرکزي زون بامیان د هستوي انرژۍ امریت