اعلان سه بست وظیفوی

aaehc-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۸:۵۴
کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی به تعداد سه بست مربوطه خویش را قرار شرح ذیل:

  1. آمر جواز نامه های هستوی بست سوم (یک بست)
  2. کارشناس ارشد فزیک صحت بست سوم (دو بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ 10/5/1400 الی 20/5/1400 به مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را از این لنک دریافت و بعد از خانه پری توام با تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی  و تجربه کاری به ایمیل آدرس  Jobs@anea.gov.af  ارسال نموده و یا به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری این اداره واقع سیلو مرکزی مراجعه نمایند.

بابت معلومات بیشتر شماره (۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲) درخدمت متقاضیان محترم قرار دارد.

Documents

فورم درخواستی