اعلان دو بست قراردادی

aaehc-af
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۸:۵۹
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی دو بست قرار دادی (آشپز مقام اداره و پرسونل تنظیف) را غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از تاریخ 29/03/1400 الی 05/04/1400 به مدت هفت روز به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم می توانند خورمه های خلص سوانح خویش را توام با تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی  و تجربه کاری به ایمیل آدرس Jobs@anea.gov.af ارسال نموده و یا به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری این اداره واقع سیلو مرکزی مراجعه نمایند.

بابت معلومات بیشترشماره (۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲) در خدمت متقاضیان محترم قرار دارد.

Documents

لایحه وظایف