وضیعت رادیولوژی ۲۴ ولایت افغانستان سال ۱۳۹۸

aaehc-af

یکی از صلاحیت و مسئولیت های اداره انرژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی بر اساس قانون انرژی هستوی و مقرره حفاظت در برابر اشعه، صدور جوازنامه و اجازه نامه، بررسی، نظارت، تفتیش و کنترول دستگاه های آیونایزکننده و منابع رادیواکتیف در سطح کشور است.

بنابراین متخصصین و کارشناسان این اداره همه ساله طبق پلان در هماهنگی ادارات ذیربط و نهاد های استفاده کننده این دستگاه ها در سراسر کشور از وضعیت و چگونگی استفاده از این دستگاه ها، تطبیق اصول و مقررات، رعایت طرزالعمل ها و استندرد ملی و بین المللی در قسمت حفاظت و مصئونیت محیط ‌زیست و شهروندان از اضرار تشعشعات آیونایزکننده به صورت دوامدار بررسی، نظارت و تفتیش کرده است.

خوشبختانه اداره انرژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی برای اولین بار گزارش کلی از وضعیت رادیولوژی( شعاع ایکس) مراکز دستگاه های تشخیصیه صحی ۲۴ ولایت کشور را تهیه نموده و در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

در این گزارش ضمن آگاهی به دکتوران، کارمندان و تکنیشن های دستگاه های آیونایزکننده، چشم دیدها، چالش‌ها و مشکلات موجود در مراکز تشخیصیه صحی نیز بررسی و یادآوری شده است؛ از جمله: بررسی میزان آگاهی تکنیشن های دستگاه های آیونایزکننده از اضرار تشعشعات آیونایزکننده، عملکرد کارمندان در برابر رعایت اصول و مقررات حفاظتی و مصئونیتی اشعه، در نظر گرفتن استندرد های حفاظتی برای اتاق های دستگاه های تشخیصیه، استفاده صحیح از وسایل حفاظتی فردی، در نظر گرفتن قوانین و مقررات موجود در قسمت حفاظت و مصئونیت شعاع و همچنین تطبیق اصول و طرزالعمل های ملی و بین المللی می باشند.

به صورت کلی یافته ها و چشم دیدها؛ در این گزارش نشان می دهد که با در نظر داشت محدودیت دوز μSv/h 7.5 طبق استندرد آژانس بین المللی انرژی اتمی(IAEA)، بررسی و ضعیت حفاظتی تشعشعی در (24) ولایت کشور، (9) ولایت کمتر از دوز پیشنهاد شده، (1) ولایت برابر با دوز پیشنهاد شده و باقی (14) ولایت بیشتر از مقدار پیشنهاد شده و قبول شده‎ی سازمان (ICRP) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) می باشند که این مقدار به مرور زمان بالای صحت کارمندان اشعه و مراجعین تاثیر ناگوار می داشته باشند، بناءً ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی موظف اند در هماهنگی با اداره انرژی هستوی، روی معیاری سازی و بهتر شدن آن توجه لازم را نمایند.

قابل ذکر است که این گزارش از وضعیت 458 پایه دستگاه آیونایزکننده تشخیصیه صحی فعال و غیرفعال مراکز دولتی و خصوصی 24 ولایت کشور را شامل است. علاقه مندان می توانند فایل PDF آنرا از اینجا به دست بیاورند.